🎫 Bilety

Regulaminy


 1. Godziny otwarcia punktów sprzedaży („kas”) oraz aktualny cennik biletów/karnetów, są dostępne na oficjalnej internetowej stronie Klubu Ł.K.S. Łódź www.lkslodz.pl.
 2. Przy zakupie biletu lub karnetu należy okazać dokument tożsamości.
 3. Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania karnetu bądź biletu niezwłocznie po ich otrzymaniu w celu eliminacji błędów w danych osobowych, dacie, godzinie i miejscu imprezy umieszczonych na bilecie lub karnecie. Reklamacje zgłaszane po odejściu od kasy nie będą uwzględniane.
 4. Płatności za karnety bądź bilety jednorazowe nabywane w punktach sprzedaży można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą.
 5. Sprzedaż biletów i karnetów realizowana w punktach sprzedaży podlega fiskalizacji. Po dokonaniu płatności za bilet lub karnet klient otrzymuje paragon fiskalny, który stanowi dowód zakupu.
 6. Wstęp na mecz osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej ważny bilet z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu. Bilet dla osoby, która nie ukończyła 13 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.
 7. Osoby w wieku 13 – 18 lat muszą mieć przypisanego opiekuna. Osoba pełnoletnia będąca opiekunem nie musi posiadać swojej Karty Kibica. Wymagane jest jednak podanie danych pełnoletniego opiekuna takiej osoby: imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia. Wskazane powyżej dane przekazywane są tylko przy pierwszym zakupie biletu/karnetu.
 8. Bilet/karnet ulgowy przysługuje kobietom niezależnie od wieku, dzieciom i młodzieży, które nie ukończyły 18. roku życia i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem. Warunkiem zakupu karnetu lub biletu przez osoby niepełnosprawne jest okazanie kasjerowi stosownego dokumentu potwierdzającego przyznanie grupy inwalidzkiej.
 9. Zakazana jest odsprzedaż biletów lub karnetów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Ł.K.S. Łódź informuje, iż naruszenie niniejszego zakazu może skutkować odpowiedzialność prawną, gdyż zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 10. W punkcie kasowym jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów/karnetów dla osób trzecich z obowiązkiem okazania dowodu tożsamości osób, dla których nabywane są bilety/karnety. Jeżeli osoba trzecia posiada nową Kartę Kibica, należy podać numer PESEL.
 11. Biletu/karnetu nie wydaje się osobom w stosunku do których wydano zakaz stadionowy przez właściwy Sąd, czasowo lub dożywotnio, lub wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy.
 12. Biletu/karnetu nie wydaje się osobom wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji.
 13. Po wejściu Nabywcy biletu/karnetu na stadion na mecz objęty biletem/karnetem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet/karnet uważa się za wykorzystany na tym meczu. Niemożliwy jest powrót i ponowne wykorzystanie biletu/karnetu.
 14. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Ł.K.S. Łódź zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
 15. W ramach meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
 16. Voucher, którego wydawcą jest Ł.K.S. Łódź upoważnia do wymiany na bilet jednorazowy wyłącznie w kasie.
 17. Warunkiem wymiany vouchera jest spełnienie przez osobę, której dane będą widnieć na bilecie, wymogów dotyczących uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej.
 18. Klub ma prawo odmówić realizacji vouchera jeśli upłynął jego termin ważności bądź został uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie.
 19. Ł.K.S. Łódź zastrzega brak możliwości zwrotu zakupionego biletu jednorazowego, zarówno przed, w trakcie, oraz po danej imprezie, na którą obowiązuje bilet/karnet.
 20. Klub zastrzega brak możliwości zwrotu zakupionego karnetu, zarówno przed rozpoczęciem rozgrywek jak i w trakcie ich trwania.
 21. Ł.K.S. Łódź nie ponosi odpowiedzialności za zmiany terminów meczów. W przypadku zmiany terminu meczu bilety/karnety nabyte przed tą zmianą zachowują swoją ważność w nowym terminie.
 22. Ł.K.S. Łódź zobowiązuje się do informowania o zaistniałych zmianach terminu meczu na oficjalnej internetowej stronie Klubu wwww.lkslodz.pl. Na tej samej stronie Ł.K.S. Łódź informować będzie o nowych terminach meczu.
 23. W przypadku podjęcia przez Zarząd Ł.K.S. Łódź lub organy niezależne od Klubu decyzji o odwołaniu meczu, zmiany miejsca odbycia się meczu lub rozegraniu meczu bez udziału publiczności warunki przyjmowania zwrotów biletów/karnetów zostaną ustalone w drodze odrębnej uchwały Zarządu.
 24. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, Regulaminu Stadionu lub Regulaminu imprezy masowej, Ł.K.S. Łódź jest upoważniony do zastosowania zakazu klubowego, a tym samym do zawieszenia Karty Kibica na czas konieczny do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Ł.K.S. Łódź podejmie decyzję w przedmiocie unieważnienia Karty Kibica.
 25. W przypadku unieważnienia Karty Kibica właścicielowi Karty Kibica nie przysługują żadne roszczenia względem Ł.K.S. Łódź.
 26. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 27. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 28. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem, a wszelkie spory mogące powstać na tle jego stosowania rozstrzygane są według prawa polskiego.
 29. Szczegółowy Cennik Sprzedaży Biletów i Karnetów oraz Zasady Promocji określone są w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.
 30. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Biletów i Karnetów w Punktach Sprzedaży obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017 roku do czasu jego odwołania lub zmiany zgodnie z zasadami Ł.K.S. Łódź.
§ 1 – PRZEPISY OGÓLNE
 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 2. Regulamin obowiązuje na terenie stadionu w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2 podczas trwania imprez masowych – meczów piłkarskich organizowanych przez Ł.K.S. Łódź.
 3. Osoby przebywające na terenie Stadionu podlegają przepisom prawa, przepisom polskich i międzynarodowych organizacji sportowych oraz przepisom niniejszego Regulaminu i Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2.
 4. Podczas trwania imprezy masowej – meczu piłki nożnej, Ł.K.S. Łódź stosuje się do wymogów określonych w art. 6 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 5. Na stadionie podczas trwania imprezy masowej – meczu piłki nożnej, Ł.K.S. Łódź realizuje m.in. uprawnienia i obowiązki określone w art. 11 ust.9 i art. 13 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami w zakresie: – utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; – identyfikacji osób uczestniczących w imprezie;
 6. Utrwalanie przebiegu imprezy masowej odbywa się z poszanowaniem godności i prawa do intymności uczestników imprezy masowej oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 7. Na stadionie podczas trwania imprezy masowej przy wejściu od strony al. Unii Lubelskiej dla kibiców Ł.K.S., będzie udostępniony punkt depozytowy.
 8. Każda osoba przed zakupem biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Stadionu Miejskiego w Łodzi przy al. Unii Lubelskiej 2.
 9. Zakup biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów, na podstawie, których regulamin został wydany.
§ 2 – WARUNKI UCZESTNICTWA NA IMPREZIE MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ
 1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są przez Ł.K.S. Łódź mecze piłki nożnej.
 2. Wszystkie mecze piłki nożnej są rozgrywane zgodnie z zasadami i przepisami FIFA, UEFA, PZPN oraz ŁZPN.
 3. Zarząd klubu ma prawo zmiany uprzednio ogłoszonych terminów meczów piłkarskich bez wcześniejszego uprzedzania.
 4. W przypadku opóźnienia meczu lub zmiany jego terminu, decyzję o zwrocie należności za bilety wstępu podejmuje Zarząd klubu.
 5. Osoby chcące wykonywać jakąkolwiek działalność gospodarczą na terenie stadionu w trakcie trwania imprezy muszą uzyskać zgodę Zarządu klubu.
§ 3  – SPRZEDAŻ BILETÓW LUB INNEGO DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZEBYWANIA NA IMPREZIE MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ
 1. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do przebywania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej zawiera dane wymagane w art. 15, ust. 2 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku.
 2. Sprzedaż biletu, karnetu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby może nastąpić wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości albo karty kibica ŁKS.
 3. Bilety, karnety wstępu na mecz piłki nożnej lub inne dokumenty uprawniające do przebywania na nim nie będą sprzedawane:
 • 1) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
 • a) zakazujące wstępu na imprezę masową,
 • b) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.3));
 • 2) osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy lub zakaz zagraniczny.
§4 – ZASADY WSTĘPU NA STADION
 1. Na imprezę masową – mecz piłki nożnej mogą wejść i przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionu przeznaczonych dla publiczności, wyłącznie osoby, które posiadają przy sobie ważny karnet, bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na imprezę oraz dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem.
 2. Osoby do 13-go roku życia mogą wejść na imprezę masową – mecz piłki nożnej i przebywać na stadionie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Osoba wchodząca na Stadion jest zobowiązana bez wezwania okazać służbie porządkowej lub informacyjnej bilet wstępu, karnet.
 4. Służba porządkowa lub informacyjna może zażądać okazania dowodu tożsamości.
 5. Osoby po wejściu na stadion zobowiązane są do:
 • a) zajmowania miejsc zgodnie z numerem określonym na bilecie wstępu (sektor, rząd i numer miejsca) chyba, że zostaną inaczej poinstruowane przez służby informacyjne,
 • b) zachowania dowodu wstępu.
 1. Nie wolno wnosić na teren Stadionu: żywności oraz napojów w jakichkolwiek opakowaniach, napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów które mogą być użyte jako broń lub pocisk, ogni sztucznych, rac, kul stroboskopowych i świec dymnych, trąbek ze sprężonym powietrzem, butelek, szklanek, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, „kominiarek”, mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, instrumentów do wytwarzania hałasu o napędzie mechanicznym.
 2. Na imprezę masową – mecz piłki nożnej nie będą wpuszczane osoby:
 • a) objęte zakazami wstępu na imprezy masowe,
 • b) wobec których wydano sądowne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego, w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.5 ),
 • c) wobec których został wydany zakaz klubowy lub zagraniczny,
 • d) odmawiające poddania się: sprawdzaniu uprawnień do uczestniczenia w imprezie masowej – meczu piłki nożnej, wylegitymowania się w celu ustalenia tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty których posiadanie jest zabronione, a w szczególności, niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • e) znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • f) posiadające broń lub niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • g) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 • h) co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej.
§ 5 – ZASADY ZACHOWANIA NA STADIONIE
 1. Każdy, kto przebywa na Stadionie winien zachowywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z niniejszym Regulaminem i Regulaminem Stadionu Miejskiego w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2.
 2. Każdy, kto przebywa na Stadionie powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 3. Każdy przebywający na Stadionie jest zobowiązany stosować się do zarządzeń Straży Pożarnej, służby porządkowej lub informacyjnej oraz spikera zawodów.
 4. Wszystkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne (w tym schody) muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 5. Osobom znajdującym się na stadionie zakazuje się:
 • a) przemieszczania z jednego sektora do drugiego bez zgody służb porządkowych lub informacyjnych,
 • b) rzucania jakichkolwiek przedmiotów, w szczególności na teren boiska, rozniecania ognia, używania jakichkolwiek środków pirotechnicznych,
 • c) używania słów wulgarnych, rasistowskich, obraźliwych dla innych osób, grup społecznych i wyznaniowych,
 • d) wnoszenia i używania elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby,
 • e) wywieszania flag i transparentów z treściami wulgarnymi, rasistowskimi lub antysemickimi i obrażania jakichkolwiek osób,
 • f) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (strefy buforowe, pomieszczenia służbowe), wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, maszty, drzewa,
 • g) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
 • h) sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, ich rozprowadzania i przeprowadzania zbiorek pieniężnych bez pisemnej zgody Zarządu klubu,
 • i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami lub zanieczyszczania – zaśmiecania Stadionu w inny sposób,
 • j) przekazu albo rejestracji obrazu lub dźwięku bez zgody Zarządu klubu.
 1. Zabrania się przebywania na całym obiekcie osobom nietrzeźwym, będących pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
 2. Ze stadionu usuwane będą osoby:
 • a) które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem lub Regulaminem Stadionu Miejskiego w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2.
 • b) objęte zakazami wstępu na imprezy masowe,
 • c) wobec których wydano sądowne orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego, w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletnie na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.5 ),
 • d) wobec których został wydany zakaz klubowy lub zagraniczny,
 1. Osoby, które opuszczą teren stadionu w trakcie trwania imprezy masowej nie zostaną ponownie wpuszczone na obiekt.
§ 6 – PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW
 1. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przebywać na Stadionie jeżeli posiadają przy sobie aktualną legitymację prasową i kartę akredytacyjną wydaną przez Zarząd Klubu. Osoby te zobowiązane są nosić w widocznym miejscu identyfikatory wydane przez Zarząd Klubu.
 2. Przedstawiciele prasy, radia i telewizji mogą przekazywać albo rejestrować obraz lub dźwięk podczas meczu tylko wtedy, kiedy uzyskali przed jego rozpoczęciem, pisemną zgodę organizatora rozgrywek lub Zarządu Klubu.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia pkt.2, osoby w tym punkcie wymienione zostaną wydalone ze Stadionu i zobowiązuje się je do natychmiastowego wydania nośników z zarejestrowanym materiałem.
§ 7 – SŁUŻBY PORZĄDKOWE I INFORMACYJNE
 1. Do służb Organizatora zalicza się:
 • a) Służby organizacyjne,
 • b) Służby techniczne;
 • c) Służby medyczne;
 • d) Służby porządkowe i informacyjne;
 1. Służby porządkowe i informacyjne realizują uprawnienia i obowiązki określone w art. 20 i 22 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 2. Służby organizacyjne, techniczne, medyczne zobowiązane są nosić w widocznym miejscu wydane klub identyfikatory określające funkcję sprawowaną na Stadionie.
 3. Służby porządkowe i informacyjne winny posiadać identyfikatory określające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny, aktualne zdjęcie, okres ważności oraz pieczęć i podpis wystawcy.
 4. Organizator wydaje ponadto identyfikatory dla:
 • a) akredytowanych dziennikarzy prasowych i radiowych oraz fotoreporterów,
 • b) obsługi technicznej transmisji telewizyjnych,
 • c) obsługi telekomunikacyjnej na Stadionie.
§ 8  – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie ponoszą odpowiedzialność karną albo karno-administracyjną.
 2. Zarząd ŁKS Łódź może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez ŁKS Łódź wobec osób, które dopuściły się naruszenia niniejszego regulaminu lub Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łodzi przy Al. Unii Lubelskiej 2 na zasadach określonych w art. 14 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu (karnetu) bez zwrotu kosztów jego nabycia.
§ 9 – PRZEPISY KARNE
 1. Zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami: Art. 54. 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:
 • imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;
 • masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.
 • Art. 55. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Art. 56. Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Art. 57a Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 • Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.6)), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
 • Art. 60. 1. Kto w czasie trwania masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej, wdziera się na teren, na którym rozgrywane są zawody sportowe, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 1a. Kto w czasie trwania imprezy masowej, wdziera się na teren obiektu lub na teren gdzie, prowadzona jest impreza masowa albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 1.  Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.
 3. Jeżeli sprawca, dopuszczając się czynów określonych w ust. 1–3, używa elementu odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art. 61. Kto w miejscu i czasie trwania masowej imprezy sportowej prowokuje kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.
 • Art. 65. 1. W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888), lub o którym mowa w art. 54–56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z imprezą masową artystyczno-rozrywkową, sąd może orzec środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
 1.  W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 50, 51, 52a, 124 lub 143 Kodeksu wykroczeń, lub o którym mowa w art. 54–56 niniejszej ustawy, popełnione w związku z masową imprezą sportową, w tym meczem piłki nożnej, sąd orzeka środek karny zakazu wstępu na imprezę masową na okres od 2 do 6 lat.
 2. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową, sąd może orzec wobec ukaranego obowiązek stawiennictwa, w czasie trwania imprezy masowej w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego, komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji.
 3. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, o którym mowa w ust. 3, w szczególności rodzaje meczów piłki nożnej, nazwy klubów sportowych oraz jego zakres terytorialny.
 • Art. 66. Wobec sprawców przestępstw, o których mowa w art. 59 i 60 niniejszej ustawy, sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową.
Regulamin imprezy masowej udostępniony jest:
 • przy bramach wejściowych na stadion,
 • na oficjalnej stronie internetowej lkslodz.pl;
 • wyciąg z regulaminu na karnetach i biletach wejściowych na imprezę.
 1. Podstawą prawną do opracowania niniejszego regulaminu stanowi art. 6, ust. 3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami.
 2. Osoby przebywające na terenie stadionu podlegają przepisom niniejszego regulaminu i ogólnie obowiązującym przepisom.
 3. Osoby przebywające na terenie stadionu podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom, a w szczególności przepisom:
 • a) Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 504) z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.
 • b) przepisom właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych,
 • c) przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu imprezy masowej.
 1. Wejście na teren stadionu oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.
§ 1 – PRZEPISY PORZĄDKOWE
 1. Stadion jest miejscem, na którym organizowane są mecze piłki nożnej oraz inne imprezy sportowe i kulturalne.
 2. Za organizację imprezy i jej przeprowadzenie odpowiada organizator.
 3. Wszystkie imprezy, w tym mecze piłki nożnej odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami właściwych dla charakteru imprezy organizacji i związków, w tym związków sportowych.
 4. W przypadku, gdy impreza jest opóźniona lub odroczona, decyzja o zwrocie opłat wejściowych pozostaje do wyłącznego uznania Organizatora imprezy.
 5. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Dyrektora MAKiS.
 6. Teren stadionu jest monitorowany dla bezpieczeństwa uczestników imprezy.
§ 2 – ZASADY WSTĘPU NA STADION
 1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby uprawnione przez MAKiS i Organizatorów imprez.
 2. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości.
 3. Prawo wstępu osób na teren stadionu podczas trwania imprez masowych z zachowaniem zasad zawartych z art. 10, 15, 16 i 22 Ustawy, określają Organizatorzy w regulaminach imprez.
 4. Organizator imprezy podczas jej trwania odpowiada za nie wpuszczanie na teren stadionu lub wydalenie z terenu stadionu osoby, która nie spełnia wymogów określonych w Ustawie.
§ 3 – ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA STADIONIE
 1. Wszystkie osoby przebywające na stadionie zobowiązane są do:
 • a) zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
 • b) korzystania z urządzeń znajdujących się na stadionie zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • c) nie przebywania w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • d) nie umieszczania napisów na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
 • e) powiadomienia właściwych służb na stadionie w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • f) zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód użytkownikowi stadionu lub Kierownikowi Obiektu.
 1. Zabrania się:
 • a) zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu,
 • b) rzucania wszelkimi przedmiotami,
 • c) śmiecenia oraz niszczenia mienia stanowiącego wyposażenia stadionu,
 • d) zachowania sprzecznego z przyjętymi zasadami zachowania w miejscach publicznych,
 • e) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków, przeprowadzania zbiórek bez zgody Dyrektora MOSiR.
 1. Wszystkie drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 2. W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
 3. Szczegółowe zasady zachowania się osób na stadionie podczas trwania imprez masowych z zachowaniem dyspozycji zawartych w niniejszym regulaminie oraz rozdziale 2 i 3 Ustawy, określają Organizatorzy tych imprez w regulaminach imprez.
 4. Wszystkie osoby przebywające na stadionie podczas imprezy masowej zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Stadionu i Regulaminu Imprezy pod odpowiedzialnością porządkową lub karną.
§ 4 – MIEJSCA NIEUDOSTĘPNIONE NA STADIONIE
 1. Pomieszczenia służbowe, sektory nie posiadające trwałych indywidualnych siedzisk, strefy buforowe, zewnętrzne nasypy korony stadionu, ogrodzone maszty oświetleniowe.
 2. Pozostałe miejsca niedostępne dla widzów określają Organizatorzy imprez masowych w regulaminach imprez.
§ 5 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie oraz imprezach masowych będą pociągnięte do odpowiedzialności porządkowej lub karnej zgodnie z przepisami Ustawy.
Regulamin Stadionu MAKiS udostępniony:
 • przy bramach wejściowych na stadion

Sponsorzy główni

Sponsorzy

Partner strategiczny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Partner techniczny

Partner medyczny