Akredytacje na sezon 2018/19

Drużyna

Akredytacje na sezon 2018/19

05.07.2018

05.07.2018

ŁKS Łódź informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o akredytacje stałe na mecze domowe w rozgrywkach Nice I Ligi w sezonie 2018/2019.

W celu uzyskania akredytacji stałej na sezon 2018/2019 prosimy o wypełnienie wniosku w systemie Accredito (wnioski wysłane poza systemem nie będą przyjmowane).

Wnioski o akredytacje przyjmowane będą czwartku (26 lipca 2018 roku). Złożenie wniosku o akredytację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

Wnioski o akredytacje jednorazowe będzie można składać w każdym tygodniu poprzedzającym spotkanie domowe również poprzez system Accredito.

Poniżej publikujemy regulamin przyznawania akredytacji stałych oraz jednorazowych przez klub ŁKS Łódź w sezonie 2018/2019.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

NA SPOTKANIA ŁKS ŁÓDŹ W SEZONIE 2018/19

§1 Akredytacja

 1. Przyznawana jest zarówno na sezon rozgrywek oraz na pojedyncze mecze, na okaziciela będącego przedstawicielem podmiotu, który otrzymał akredytację. Akredytacje udzielane są bezpłatnie.
 2. O akredytacje ubiegać się mogą redakcje prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych.
 3. Akredytacje na mecze Nice I Ligi i Pucharu Polski są przyznawane przez Klub na podstawie wniosków akredytacyjnych.
 4. Wnioski o akredytacje stałe na sezon 2018/2019 należy składać najpóźniej do dnia 26 lipca 2018 roku (do godziny 15:00).
 5. Wnioski o akredytacje jednorazowe należy składać najpóźniej do godziny 16:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz piłkarski.
 6. Wnioski należy przesyłać jedynie poprzez system Accredito.
 7. Wszelkie serwisy internetowe, z wyjątkiem oficjalnej strony ŁKS Łódź i przedstawicieli patronów medialnych mogą w swych wnioskach ubiegać się o dwie akredytacje.
 8. Agencje fotograficzne mogą ubiegać się o dwie akredytacje.
 9. Akredytacje na sezon piłkarski 2018/2019 będą wydawane w formie specjalnych identyfikatorów. Termin odbierania akredytacji upływa 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku akredytacji stałej, termin odbierania akredytacji upływa po zakończeniu rundy jesiennej.
 10. Akredytacja jest ważna wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej. Przedstawiciele mediów są zobligowani do tego, by mieć przy sobie aktualną, oryginalną legitymację prasową oraz dokument tożsamości.

§2 Regulamin odmowy przyznania akredytacji, jej cofnięcia, kar oraz współpracy

ODMOWA

 1. Klub zastrzega sobie prawo nie przyznania akredytacji prasowej bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy rozgrywek.
 3. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.
 4. Dziennikarze są zobowiązani do nagrywania rozmów z piłkarzami, trenerami, bądź przedstawicielami klubu w miejscu, wskazanym przez Klub. Nie wolno przeprowadzać wywiadów w obrębie boiska.
 5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu (pierwszy duplikat bezpłatny). Wyrobienie kolejnych duplikatów będzie związane z poniesieniem określonych kosztów.
WSPÓŁPRACA

1. Akredytacja prasowa typu prasa radio upoważnia do wstępu na:

 • teren loży prasowej,
 • salę konferencyjną,
 • wejście do strefy wywiadów wskazanej przez Klub

2. Akredytacja dla fotoreporterów i dziennikarzy telewizyjnych typu foto TV upoważnia do wstępu na:

 • płytę stadionu (wyłącznie w sektor za linią bramkową boiska od chorągiewki rożnej do chorągiewki; nie wolno przebywać w strefie wzdłuż linii bocznych boiska),
 • sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich,
 • lożach prasowych,
 • wejście do strefy wywiadów wskazanej przez Klub,
 • salę konferencyjną.

3. Wymagane jest, aby każdy fotoreporter i dziennikarz TV przebywający za linią końcową płyty głównej stadionu posiadał kamizelkę, którą należy pobrać we wcześniej ustalonym miejscu. Po zakończonych zawodach należy zwrócić kamizelkę odpowiednim służbom.

4. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych ŁKS ŁÓDŹ.

5. Osoby akredytowane przebywające na terenie obiektu klubu zobowiązane są stosować się do zaleceń pracowników Klubu i służb porządkowych.

Dział Prasowy ŁKS Łódź
al. Unii Lubelskiej 2
94-020 Łódź
www.lkslodz.pl
e-mail: prasa@lkslodz.pl